Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

Skargi i wnioski

asady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

Podstawa prawna

Skargi i wnioski wpływające do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy załatwiane są zgodnie z przepisami:

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46).

O czym należy pamiętać?

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zasadą jest zatem, iż przy ocenie skierowanego do Ośrodka pisma bada się jego treść, a nie kieruje się jego formą zewnętrzną (np. tytułem).

Wymogi formalne skargi i wniosku

Skarga lub wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,
  • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
  • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Jak i gdzie złożyć skargę lub wniosek?

Skargę lub wniosek można złożyć ustnie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-14:00, lub:

  • pisemnie,
  • telefonicznie,
  • pocztą elektroniczną – oikkobylnica@powiat.poznan.pl

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 12:00.

Termin załatwienia skargi

Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Maksymalny termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu do Ośrodka.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku

Po zakończeniu postępowania w sprawie skargi lub wniosku, wnoszącego skargę lub wniosek zawiadamia się – w formie pisemnej – o sposobie załatwienia sprawy. 
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku nie podlega skardze do sądu administracyjnego. Może ono być natomiast podstawą do złożenia nowej skargi.

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content