Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

O jednostce

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/197/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24-10-2012, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy został powołany jako samodzielna jednostka organizacyjna powiatu poznańskiego.
Misją Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w różnego rodzaju kryzysach. Zadanie to realizujemy poprzez wsparcie specjalistyczne (pomoc psychologiczna, poradnictwo socjalne, pedagogiczne, prawne w zakresie rodzinno – opiekuńczym oraz przestępstw przeciwko rodzinie), a także udzielanie schronienia ofiarom przemocy domowej i innym osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
Pracujący w Ośrodku specjaliści zajmują się diagnozą stanu psychicznego osób, u których wystąpiła reakcja kryzysowa. Na jej podstawie, kieruje się Klientów do innych specjalistów i miejsc, w których udzielona będzie właściwa pomoc: instytucji służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, etc. Ośrodek może stać się dla osoby przeżywającej kryzys, a także jej rodziny, systemem społecznego wsparcia. Konieczność taka powstaje wobec osób samotnych i rodzin żyjących w izolacji społecznej. W miejsce naturalnych, ale nieobecnych systemów wsparcia takich jak rodzina, przyjaciele, znajomi, powinno się pojawić działanie instytucji. Wsparcie instytucji trwa tak długo, dopóki sytuacja kryzysu nie zostanie opanowana.
Celem funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy jest świadczenie pomocy w rozwiązaniu różnych trudnych sytuacjach życiowych. Pomagamy osobom przeżywającym kryzysy małżeńskie, osobom w starszym wieku, osobom dotkniętym przemocą domową, osobom przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód), osobom przeżywających gwałtowną, niekorzystna zmianę w życiu (utratę pracy, zdradę współmałżonka, zagrożenie ciężką chorobą itp.). Ośrodek świadczy także pomoc w sytuacjach prób samobójczych oraz ofiarom wypadków i napadów. Pomaga również osobom przeżywającym trudności w relacjach społecznych oraz rodzicom w trudnościach wychowawczych.

Podstawowym celem działania Ośrodka jest interwencja kryzysowa, rozumiana jako zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy udziela wsparcia mieszkańcom powiatu poznańskiego. Porady udzielane są bezpłatnie, bez skierowania, mogą być udzielane anonimowo poprzez kontakt telefoniczny – specjaliści OIK przez cały tydzień są w gotowości pełniąc dyżur telefoniczny.
Klienci Ośrodka mają możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, krótkoterminowej terapii wspierającej, konsultacji psychologicznych, socjalnych, prawnych oraz pedagogicznych w Kobylnicy. Oddziaływania terapeutyczne mogą również być realizowane poprzez grupowe formy wsparcia.

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content